เกี่ยวกับเรา

LeoUmbrella       บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 โดยคุณสุกิจ วัฒนพรพรหม และ คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า THAI OCEAN INDUSTRIES CO., LTD. ภายใต้เครื่องหมายการค้าอันเป็นที่รู้จักแพร่หลาย คือ ลีโอ ร่มคุณภาพ (LEO QUALITY UMBRELLA) เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตร่มออกแบบร่ม – จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทร่ม, ขาตั้งร่ม และเต็นท์พับเก็บรวมไปถึงอะไหล่ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด โดยมุ่งพัฒนาขึ้นให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างที่ดี นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในสังคม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อประเทศ

       LEO บุกเบิกธุรกิจการผลิตออกแบบจัดจำหน่ายร่มอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ และได้ริเริ่มบทบาทการเป็นผู้ผลิต – จัดจำหน่ายโครงร่ม รวมไปถึงอะไหล่ร่มให้กับผู้ผลิตรายย่อยจำนวนมาก จนกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมร่มชั้นนำที่มีระบบการผลิตอันเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดในวงการผลิตร่ม

       โดยมีหลักของนโยบายคุณภาพเน้นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของ บุคลากรและกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งวัตถุดิบทุกชิ้นที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ อย่างเป็นขั้นตอน ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเพื่อให้แน่ใจได้ถึงคุณภาพของ LEO สินค้าสำเร็จรูปทุกชิ้นจึงต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบถึงความแข็งแรงสวยงาม สภาพการใช้งาน ความสะอาด และความปลอดภัยก่อนที่จะส่งออกไปถือมือลูกค้า ด้วยประสบการณ์อันยาวนานประกอบกับมาตรฐานการทำงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2008 และความใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเสมอมา ทำให้ LEO ได้รับความไว้วางใจในฐานะ พันธมิตรธุรกิจสำคัญ กับบริษัทผลิตเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงภาครัฐ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยหลายแห่ง จึงทำให้บริษัท ฯ มีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจร่มอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายเหมาะแก่การใช้งานในสภาพการณ์ต่าง ๆ และมีรูปลักษณ์ที่ใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างจุดเด่นให้กับตราสินค้าของบริษัทฯ ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเสมอมา ดังนั้น จึงทำให้สามารถกล่าวได้ว่า บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด นอกจากจะเป็นบริษัทฯ ที่มียอดจำหน่ายร่มอยู่ในลำดับต้นของประเทศแล้ว ยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการผลิตร่มจนประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย อีกด้วย

       บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด จุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดย คุณสุกิจ วัฒนพรพรหม และ คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยโอเชียนอิมปอร์ต Thai Ocean Industries Co., Ltd. was established in 1975 A.D. by Mr. Sukit Wattanapornprom and Ms. Ratana Chinabutranont in the name of THAI OCEAN IMPORT LP. โดยเริ่มจากการนำเข้าวัตถุดิบโครงร่มสำเร็จรูปและผ้าร่มจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และ ไต้หวัน เพื่อนำมาประกอบเป็นร่มสำเร็จรูป Firstly, the company had imported umbrella structures and fabrics from Japan Hong Kong Taiwan, then manufactured as finished umbrellas. ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูป ทำให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบสำเร็จรูปของร่มสูง ขึ้น บริษัทจึงได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายสายการผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของคนไทย Later, in the year 1981 A.D. the government had increased importing tax for the finished good sectors, which caused imported products more expensive. The company had an opportunity to develop production potentials

       โดยจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ได เบลล่า เพื่อตัดเย็บหน้าผ้าร่ม ซึ่งบริษัท ฯ สามารถหาวัตถุดิบได้เองในประเทศ by setting up DAI BRELLA LP. to self supplying the instant umbrella fabric from the materials in THAILAND.       ในปี พ.ศ. 2530 บริษัทเพิ่มศักยภาพในการผลิตร่มเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยออกแบบเครื่องจักรที่ทันสมัยที่ใช้ในการผลิตโครงร่มโดย เฉพาะ In 1987 A.D. the company developed the umbrella production line to support the increasing demand. ในขณะเดียวกันบริษัทจึงได้ควบรวมกิจการทั้งสองให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อ บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด At the same time the new company had been merged under the new name “THAI OCEAN INDUSTRIES Co., LTD.” และ ย้ายฐานการผลิตไปยัง ถนนเทพารักษ์ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ and extended the production lines to Theparuk Road, Bangplee district, Samutprakarn province. โดยเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นถึง 5 เท่า กล่าวคือ จากเดิม 500,000 คันต่อปี เป็น 2,500,000 คันต่อปี so that the production capacity has been increasing up to 5 times, from 500,000 units/year up to 2,500,000 units/year. ต่อมาในปี 2531 บริษัทฯ ริเริ่มสายการผลิตอะไหล่ร่มแห่ง แรกของไทย        In the year 1988 A.D. the company initiated the first umbrella parts production line in Thailand. จากศักยภาพดังกล่าวทำให้บริษัท ฯ ขยายความสามารถในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองได้ในที่สุด Subsequently, the company developed its own product design and development competency. เมื่อการขยายตัวของตลาดประเภทเครื่องดื่ม ทำให้ความต้องการใช้ร่มเพื่อ เป็นสื่อโฆษณาเพิ่มขึ้น As the beverage market has been continuously expanding, the demand for advertising umbrella has also been related increasing.

Tag : ร่มลีโอ&จำหน่ายร่ม, ร่มสนาม,เต็นท์,ร่มพรีเมี่ยม,ร่มชายหาด, ขายร่มยักษ์, ขายร่มกันแดด, จำหน่ายร่มโฆษณา, ร่มกอล์ฟ, ร่มพับ, ร่มเล็ก,ของพรีเมี่ยมเต็นท์,ร่มโรงแรม,ร่มขวด,รับทำร่มโฆษณา,ร่มแม่ค้า,ร่มเสาข้าง,ร่มไม้,กล่องและกระเป๋าใส่ร่ม,ผลิตร่ม,ผ้าร่ม,โครงร่ม,โรงงานอุตสาหกรรมร่ม,ออกแบบร่ม