รางวัลเเห่งความสำเร็จ

PmAwards-of-Leoumbrella PmAwards-of-Leoumbrella ThailandBrand-LeoUmbrella
 PmAwards-of-LeoUmbrella  PmAwards-of-LeoUmbrella  ThailandBrand-LeoUmbrella

       รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award)ถือ เป็นรางวัล สูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก จัดให้มีขึ้นครั้งแรกในปี 2535 โดย นายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน) ได้ริเริ่มนโยบายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่มีการส่ง ออกสินค้าและบริการโดยใช้ชื่อทางการค้าเป็นของตนเอง มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีแก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่ง ออกและบริการของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและสร้างตลาดต่างประเทศ ได้อย่างถาวร ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สินค้าและบริการของไทย จึงได้กำหนดให้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล ดังกล่าวแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้ประกอบการส่งออกทั้งสินค้าและบริการที่ได้ ริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก