ข้อมูลองค์กร

       “บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด” เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 โดยคุณสุกิจ วัฒนพรพรหม และ คุณรัตนา ชินบุตรานนท์ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “THAI OCEAN INDUSTRIES CO., LTD.” ภายใต้เครื่องหมายการค้าอันเป็นที่รู้จักแพร่หลายคือ ลีโอ ร่มคุณภาพ (LEO QUALITY UMBRELLA) เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตร่ม ออกแบบร่ม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทร่ม,ขาตั้งร่ม,เต็นท์พับเก็บ รวมไปถึงอะไหล่ที่เกี่ยวข้องทุกชนิดเกี่ยวกับร่ม โดยมุ่งพัฒนาขึ้นให้เป็นธุรกิจร่มที่ยั่งยืน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นอุตสาหกรรมร่มตัวอย่างที่ดี นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับในสังคม ด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อประเทศ LEO บุกเบิกธุรกิจการผลิตร่ม ออกแบบร่ม จัดจำหน่ายร่มอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับ และได้ริเริ่มบทบาทการเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่ายโครงร่มรวมไปถึงอะไหล่ร่มให้กับผู้ผลิตรายย่อยจำนวนมาก จนกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตร่มชั้นนำที่มีระบบการผลิตอันเป็นที่ยอมรับว่าดีที่สุดในวงการผลิตร่ม       โดยมีหลักของนโยบายคุณภาพเน้นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของบุคลากร และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งวัตถุดิบทุกชิ้นที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตร่มจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ อย่างเป็นขั้นตอน ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเพื่อให้แน่ใจได้ถึงคุณภาพของ LEO สินค้าสำเร็จรูปทุกชิ้นจึงต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบถึงความแข็งแรง สวยงาม สภาพการใช้งาน ความสะอาด และความปลอดภัยก่อนที่จะส่งออกไปถึงมือลูกค้า ด้วยประสบการณ์อันยาวนานประกอบกับมาตรฐานการทำงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001: 2008 และความใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเสมอมาทำให้ LEO ได้รับความไว้วางใจในฐานะพันธมิตรธุรกิจสำคัญ กับบริษัทผลิตเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงภาครัฐ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยหลายแห่งจึงทำให้บริษัทฯ มีโอกาสพัฒนารูปแบบธุรกิจร่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ร่มที่หลากหลาย เหมาะแก่การใช้งานในสภาพการณ์ต่างๆ และมีรูปลักษณ์ที่ใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างจุดเด่นให้กับตราสินค้าของบริษัทฯ ลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเสมอมา ดังนั้นจึงทำให้สามารถกล่าวได้ว่า บริษัท ไทยโอเชี่ยนอุตสาหกรรม จำกัด นอกจากจะเป็นบริษัทฯ ที่มียอดจำหน่ายร่มอยู่ในลำดับต้นของประเทศแล้ว ยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการผลิตร่มจนประสบความสำเร็จ และเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย อีกด้วย